Disclaimer

De gehele inhoud van deze website valt onder de bescherming van het auteursrecht. Het kopiëren, wijzigen, bewerken van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook, is verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is gevraagd. Guido Smeets Makelaardij probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt Guido Smeets Makelaardij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

De weergegeven inhoud van deze website wordt meegedeeld onder alle voorbehoud en Guido Smeets Makelaardij kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

Indien u informatie aanvraagt over- of u inschrijft voor één van de aangeboden diensten, wordt u gevraagd een aantal gegevens in te vullen. Guido Smeets Makelaardij zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, alleen als Guido Smeets Makelaardij hiertoe van overheidswege wordt verplicht. De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt in verband met diensten van Guido Smeets Makelaardij.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Guido Smeets Makelaardij heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Guido Smeets Makelaardij worden onderhouden, wordt afgewezen.

Guido Smeets Makelaardij sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Guido Smeets Makelaardij wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers ervan worden genomen. Guido Smeets Makelaardij is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere-, indirecte- of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf SmeetsMakelaardij.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die websites en de daarbij behorende informatie.

Het is de bezoeker van SmeetsMakelaardij.nl niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar website en deze website.